Het domein www.trixi.com. is eigendom van Trixi Madrid S.L. (hierna te noemen "Trixi.com", "Trixi Madrid", "Wij" en "Ons"), met hoofdkantoor in Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Spanje en fiscaal nummer B- 66272147.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan alle Gebruiksvoorwaarden voor de website (hierna te noemen "Voorwaarden") die op deze pagina zijn vermeld. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve dan af te zien van het gebruik van onze website.

1. 1. Toegang tot de website
De website Trixi.com en alle andere elektronische vormen van publicatie of communicatie van Trixi.com (hierna te noemen de "Website") zijn overal ter wereld toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot het internet. De toegang is echter onderworpen aan de voorwaarden voor het gebruik van de website zoals beschreven in de volgende Voorwaarden, alsmede aan alle wetten betreffende merken en auteursrechten en alle andere toepasselijke wetten en voorwaarden. Als u deze Website gebruikt, betekent dit dat u alle Voorwaarden accepteert zoals gedetailleerd op deze Website zonder enige beperking of uitzondering. Trixi.com behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Door gebruik te maken van de Website na het doorvoeren van dergelijke wijzigingen, gaat u akkoord met elke wijziging van de Voorwaarden.

2. 2. Aansprakelijkheid
Het materiaal dat op de Website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder enige garantie of waarborg, met inbegrip van, maar niet beperkt tot commerciële garanties en waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Niets in deze Voorwaarden sluit aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of bedrieglijke voorstelling van zaken uit of beperkt deze. Onderwerp hiervan is Trixi.com niet aansprakelijk, in contract, uit onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige verkeerde voorstellingen) of anderszins uit of in verband met deze Voorwaarden voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die u hebt opgelopen in verband met de Website of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van de Website, de daaraan gekoppelde websites en het materiaal dat erop is geplaatst, of als gevolg van enige actie die is ondernomen als antwoord op of als gevolg van de beschikbare informatie met betrekking tot de diensten die via de Website zijn geleverd. We zijn ook niet aansprakelijk voor economische verliezen (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, gegevens, winst, contracten, zaken of verwachte besparingen); of verlies van goodwill of reputatie; of speciale of indirecte verliezen of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en of veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als u te voorzien was dat u zou lijden of lijden als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden.

3. 3. Websites van derden
Trixi.com heeft geen controle of toezicht op de websites van derden, waartoe u toegang kunt krijgen via links op onze Website. Trixi.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. De links naar deze websites zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Het verschijnen van deze links betekent niet dat Trixi.com de inhoud van dergelijke websites op enigerlei wijze ondersteunt of verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Indien u besluit om websites van derden te bezoeken die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

4. 4. Intellectuele eigendomsrechten
Trixi.com is de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, met inbegrip van eventuele handelsmerken, en in het materiaal dat op de website wordt gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag geen enkel deel van het materiaal op de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen van ons of van onze licentiegevers. Als u een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen.

5. 5. Toestemming tot gebruik
U mag elk document dat op de Website beschikbaar is openen en gebruiken, reproduceren en delen, op voorwaarde dat: (i) u de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze zult wijzigen; (ii) u geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen los van de begeleidende tekst zult gebruiken; (iii) u niet buiten de context naar materiaal zult verwijzen; (iv) u altijd onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op de Website zult erkennen door het Auteursrecht van Trixi.com op dat materiaal te handhaven en af te beelden. Verder gaat u akkoord met het recht van Trixi.com om de toestemming om het op de Website beschikbare materiaal te gebruiken op elk gewenst moment in te trekken, waarna u zich zult onthouden van het gebruik van de inhoud van de Website op welke wijze dan ook. Deze toestemming omvat niet de toestemming om grafisch materiaal, het beeld of de lay-out van de Website te kopiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor alle risico's met betrekking tot de juistheid en het juiste gebruik van de informatie die beschikbaar is op de Website.

6. 6. Wijzigingen van de website
Trixi.com behoudt zich het recht voor om de website, de informatie die beschikbaar is op de website, software, documenten, publicaties, prijzen en technische voorwaarden, aangeboden diensten en alle andere informatie en materialen op de website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot de Website opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

7. 7. Misbruik van de website
U zult de website niet misbruiken voor een onwettig of verboden doel volgens deze voorwaarden. U mag geen virussen, Trojaanse paarden, computerwormen, logische bommen of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke codes introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of een server, computer, netwerk of database die met de Website is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door het schenden van deze bepaling kunt u een strafbaar feit plegen. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Trixi.com is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een denial-of-service aanval (al dan niet gedistribueerd), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van het gebruik van de Website of het downloaden van materiaal dat op de Website is geplaatst, of op een website die daaraan is gekoppeld.

8. Fietsverhuur en Tourprijs
De prijs van de fietsverhuur/reis wordt bepaald door de tarieven die vermeld staan op de website van Madrid Trixi (www.trixi.com) op het moment van de boeking, of zoals naderhand gedetailleerd op een offerte of op uw boekingsbevestiging. De prijzen zijn geldig voor een periode van 30 dagen na de datum vermeld op de offerte of op uw boekingsbevestiging.

9. Reserveren
Uw online reservering wordt als bevestigd beschouwd wanneer u een reserveringsbevestiging per e-mail ontvangt van Trixi Madrid of Paypal.

10. Betaling
a. De fietshuur en -tourprijs en alle andere verschuldigde bedragen met betrekking tot de huurovereenkomst dienen te worden betaald voordat de fiets(en) aan u wordt/worden overhandigd. Indien u besluit uw fiets(en) voor een langere periode te huren dan u betaald heeft, laat het ons dan aan het einde van de huurperiode weten. Dezelfde prijzen gelden als vermeld op de website en de betaling wordt verrekend bij het inleveren van de gehuurde fiets(en).
b. Indien u om welke reden dan ook geen gebruik kunt maken van de door u gehuurde fiets(en) of de door u geboekte tour, kan Trixi Madrid niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende kosten of schade.
c. In geval van 3b blijft u verplicht de volledige huurprijs of toerprijs en eventuele andere op de factuur vermelde bedragen te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het niet kunnen gebruiken van de fiets of het niet kunnen maken van de toer het gevolg was van een gebrek dat reeds bij aanvang van de huur- of toerperiode aanwezig was.

11. Deponering
Voordat u de huurfiets(en) in ontvangst neemt, dient u een borgsom van € 150 /fiets (€ 300 als u een elektrische fiets huurt) achter te laten, contant te betalen of met creditcard. De borg krijgt u terug als u de fiets(en) in goede staat terugbrengt.

12. Periode
a. De huurperiode of touroperatorperiode zijn de periodes zoals vermeld op de boekingsbevestiging.
b. Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na goedkeuring door ons en volgens de hierboven vermelde huurtarieven (1).
c. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk na het begin van de huurperiode of de touroperatorperiode. Als u de fiets(en) voor het einde van de genoemde periode bij ons inlevert, wordt de huur- of touroperatorovereenkomst automatisch beëindigd, zonder dat de betaling aan het begin van de huur- of touroperatorperiode wordt gewijzigd.
d. Aan het einde van de huur- of toerperiode moet(en) de fiets(en) worden ingeleverd bij de Trixi Madrid winkel (C/Jardines 12) van waaruit deze is/zijn uitgegeven.
e. Indien de fiets(en) niet binnen de op de boekingsbevestiging vermelde retourtijd wordt/worden geretourneerd, blijven wij de huurprijs in rekening brengen totdat de fiets(en) aan ons wordt/worden geretourneerd. In geval van te late teruggave blijven de tarieven zoals hierboven vermeld (1) van toepassing. Wij behouden ons tevens het recht voor om betaling te eisen van eventuele kosten en/of schade die wij lijden door het te laat inleveren van onze huurfiets(en).
f. In afwijking van het voorgaande lid behouden wij ons het recht voor om bij te late teruggave van onze huurfietsen de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en onze fiets(en) onmiddellijk terug te vorderen, waar deze zich ook bevinden en van wie ze ook afkomstig zijn. Trixi Madrid heeft dit recht ook in het geval dat u niet voldoet aan een van de andere voorwaarden in deze huurovereenkomst.

13 Annuleringsvoorwaarden
In geval van annulering van een tour of huurreservering ontvangt u 80% van de huur- of touringkosten terug als de annulering tot een week voor het begin van de huur- of touringcarrièreperiode plaatsvindt. Bij annulering een week tot 48 uur voor aanvang van de huur- of touroperatorperiode ontvangt u 50% aan huur- of tourgeld terug. In geval van regen of andere weergerelateerde redenen biedt Trixi Madrid een alternatieve huur- of touringperiode of activiteit aan.

14. Juist gebruik
a. De fiets(en) mag (mogen) alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. De klant die op het contract vermeld staat, is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van alle fietsen die op het contract vermeld staan en alle personen die de fiets gebruiken.
b. De fiets(en) moet(en) in dezelfde schone staat waarin u hem/haar heeft ontvangen aan ons worden geretourneerd.
c. U moet uitstekend zorgen voor de fiets(en), alsof het uw eigen fiets is. U dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen tegen beschadiging, verlies of diefstal.
e. De lokale fietsvoorschriften moeten worden nageleefd, heel belangrijk ook de regels voor het stallen van fietsen.

15. Schade, verlies en diefstal
U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, alsmede voor fietssleutels, -kettingen en -sloten, en voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van de gehuurde fiets(en). U stemt er tevens mee in om Trixi Madrid de kosten van reparatie of vervanging van de fiets(en) te vergoeden voor een bedrag dat door ons is vastgesteld volgens de standaard marktprijzen. In ieder geval bent u als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uzelf, de fiets en aan derden. Trixi Madrid is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of andere schade veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde fiets(en).

16. Overmacht
Indien Trixi Madrid niet aan haar verplichtingen jegens u kan voldoen als gevolg van overmacht, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt in dit kader verstaan elke van Trixi Madrid onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van die verplichtingen in redelijkheid niet meer mogelijk is, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: noodsituaties (waaronder extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), beperkingen en/of gewijzigde regels en voorschriften van overheden of overheidsinstellingen, (werk)staking, oorlog, oproer, stroomuitval, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

17. 17. Toepasselijk recht / Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Website, contracten en diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje. Geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.