Doména www.trixi.com. je majetkom spoločnosti Trixi Madrid S.L. (ďalej len "Trixi.com", "Trixi Madrid", "My" a "Nás"), so sídlom Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Španielsko a daňovým identifikačným číslom spoločnosti B- 66272147.

Ak sa rozhodnete používať túto webovú lokalitu, súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok používania webovej lokality (ďalej len "podmienky") uvedených na tejto stránke. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, zdržte sa používania našej webovej lokality.

1. Prístup na webovú stránku
Webové stránky Trixi.com a akékoľvek iné elektronické formy publikácie alebo komunikácie od Trixi.com (ďalej len "webové stránky") sú prístupné kdekoľvek na svete pre každého, kto má prístup k internetu. Prístup však podlieha podmienkam používania webovej stránky, ktoré sú podrobne uvedené v týchto podmienkach, ako aj všetkým zákonom týkajúcim sa značiek a autorských práv a všetkým ostatným platným zákonom a podmienkam. Ak používate túto webovú lokalitu, znamená to, že akceptujete všetky podmienky, ako sú podrobne uvedené na tejto webovej lokalite, bez akýchkoľvek obmedzení alebo výnimiek. Spoločnosť Trixi.com si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Podmienky podľa vlastného uváženia. Používaním Webovej lokality po vykonaní takýchto úprav súhlasíte s prijatím akejkoľvek úpravy Podmienok.

2. Zodpovednosť
Materiál zobrazený na webovej lokalite sa poskytuje bez akýchkoľvek záruk alebo garancií, okrem iného vrátane obchodných záruk a záruk týkajúcich sa presnosti alebo vhodnosti pre konkrétny cieľ. Žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbalosťou alebo podvodným uvedením do omylu. S výhradou týchto podmienok spoločnosť Trixi.com nenesie zmluvnú, deliktuálnu (vrátane, ale bez obmedzenia, nedbanlivosti), predzmluvnú alebo inú zodpovednosť (okrem podvodných alebo nedbanlivostných skreslení) alebo inú zodpovednosť z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá vám vznikne v súvislosti s Webovou stránkou alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou používať alebo výsledkami používania Webovej stránky, akýchkoľvek webových stránok, na ktoré je odkazované, a akýchkoľvek materiálov na nej uverejnených, alebo v dôsledku akéhokoľvek konania vykonaného v odpovedi na dostupné informácie týkajúce sa služieb poskytovaných prostredníctvom Webovej stránky alebo v dôsledku nich. Nenesieme zodpovednosť ani za ekonomické straty (vrátane, ale nie výlučne, straty príjmov, údajov, ziskov, zmlúv, obchodov alebo očakávaných úspor); ani za stratu dobrého mena alebo povesti; ani za osobitné alebo nepriame straty; ani za žiadnu inú stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či vznikla a či bola spôsobená deliktom (vrátane nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo inak, aj keď ste ju predvídateľne utrpeli alebo vám vznikla v dôsledku týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi.

3. Webové stránky tretích strán
Trixi.com nekontroluje ani nedohliada na webové stránky tretích strán, ku ktorým môžete získať prístup prostredníctvom odkazov na našej webovej stránke. Trixi.com nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Odkazy na tieto webové stránky sú uvedené len pre vašu informáciu. Zobrazenie týchto odkazov neznamená, že spoločnosť Trixi.com akýmkoľvek spôsobom podporuje obsah týchto webových stránok alebo zaň preberá zodpovednosť, ani za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť webové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s touto webovou stránkou, robíte tak výlučne na vlastné riziko.

4. Práva duševného vlastníctva
Trixi.com je vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke vrátane všetkých ochranných známok a materiálov na nej uverejnených. Tieto diela sú chránené zákonmi o autorských právach a zmluvami na celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené. Žiadnu časť materiálov na Webovej lokalite nesmiete používať na komerčné účely bez toho, aby ste na to získali licenciu od nás alebo od našich poskytovateľov licencie. Ak vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť webovej lokality v rozpore s týmito Podmienkami, vaše právo používať webovú lokalitu okamžite zanikne a vy musíte podľa Našej voľby vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

5. Povolenie na používanie
Môžete otvoriť a používať, reprodukovať a zdieľať akýkoľvek dokument dostupný na webovej lokalite za predpokladu, že: (i) nebudete žiadnym spôsobom upravovať papierové alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo stiahli; (ii) nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo zvukové sekvencie alebo akúkoľvek grafiku oddelene od sprievodného textu; (iii) nebudete odkazovať na materiál mimo jeho kontextu; (iv) budete vždy uznávať náš status (a status všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálu na webovej stránke zachovaním a zobrazením autorských práv Trixi.com na tomto materiáli. Okrem toho súhlasíte s právom spoločnosti Trixi.com kedykoľvek odobrať povolenie na používanie materiálov dostupných na webovej stránke, po čom sa zdržíte akéhokoľvek používania obsahu webovej stránky. Toto povolenie nezahŕňa súhlas s kopírovaním grafického materiálu, obrázkov alebo rozloženia webovej stránky. Nesiete zodpovednosť za všetky riziká týkajúce sa presnosti a vhodného použitia informácií dostupných na webovej lokalite.

6. Zmeny na webovej stránke
Trixi.com si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Webovú stránku, informácie dostupné na Webovej stránke, softvér, dokumenty, publikácie, ceny a technické podmienky, ponúkané služby a akékoľvek iné informácie a materiály na Webovej stránke. V prípade potreby môžeme pozastaviť prístup na Webovú stránku alebo ju uzavrieť na neurčito. Akýkoľvek materiál na webovej lokalite môže byť v danom čase neaktuálny a my nie sme povinní takýto materiál aktualizovať.

7. Zneužitie webovej stránky
Webovú lokalitu nebudete zneužívať na žiadne nezákonné alebo zakázané účely podľa týchto podmienok. Nesmiete zavádzať vírusy, trójske kone, počítačové červy, logické bomby alebo iné škodlivé alebo technologicky škodlivé kódy. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k webovej lokalite, serveru, na ktorom je webová lokalita uložená, ani k žiadnemu serveru, počítaču, sieti alebo databáze pripojenej k webovej lokalite. Nesmiete útočiť na našu webovú lokalitu napríklad, ale nie výlučne, prostredníctvom útoku na odmietnutie služby alebo distribuovaného útoku na odmietnutie služby. Porušením tohto ustanovenia sa môžete dopustiť trestného činu. Každé takéto porušenie oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tak, že im prezradíme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať webovú lokalitu okamžite zanikne. Spoločnosť Trixi.com nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené útokom na odmietnutie služby (distribuovaným alebo nie), vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný vlastnený materiál v dôsledku používania webovej lokality alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu uverejneného na nej alebo na akejkoľvek webovej lokalite, na ktorú sa odkazuje.

8. Cena za prenájom bicykla a prehliadku
Cena za prenájom bicykla/výlet sa určuje podľa cien uvedených na webovej stránke Madrid Trixi (www.trixi.com) v čase rezervácie alebo podľa následných informácií v cenovej ponuke alebo v potvrdení rezervácie. Ceny sú platné počas 30 dní od dátumu uvedeného v cenovej ponuke alebo v potvrdení rezervácie.

9. Rezervácia
Vaša online rezervácia sa považuje za potvrdenú, keď dostanete potvrdenie rezervácie na e-mail od spoločnosti Trixi Madrid o Paypal.

10. Platba
a. Cena za prenájom bicykla a prehliadku a všetky ostatné splatné sumy týkajúce sa zmluvy o prenájme musia byť zaplatené pred odovzdaním bicykla (bicyklov). Ak sa rozhodnete prenajať si bicykel(y) na dlhšie obdobie, ako ste zaplatili, stačí nám to oznámiť do konca doby prenájmu. Budú platiť rovnaké ceny, ako sú uvedené na webovej stránke, a platba sa uhradí pri vrátení prenajatého bicykla (bicyklov).
b. Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete použiť prenajatý(-é) bicykel(-e) alebo objednanú trasu, spoločnosť Trixi Madrid nenesie zodpovednosť za akékoľvek výdavky alebo škody, ktoré z toho vzniknú.
c. V prípade 3b ste naďalej povinní zaplatiť plnú cenu za prenájom alebo zájazd a všetky ostatné sumy uvedené na faktúre, pokiaľ nepreukážete, že ste nemohli používať bicykel alebo absolvovať zájazd v dôsledku závady, ktorá sa vyskytovala už na začiatku prenájmu alebo zájazdu.

11. Vklad
Pred prevzatím prenajatého bicykla (bicyklov) musíte zanechať zálohu vo výške 150 € / bicykel (300 €, ak si prenajímate elektrobicykel), ktorá sa platí v hotovosti alebo kreditnou kartou. Záloha vám bude vrátená po vrátení bicykla (bicyklov) v poriadku.

12. Obdobie
a. Doba prenájmu alebo doba prehliadky sú obdobia uvedené v potvrdení rezervácie.
b. Predĺženie doby prenájmu je možné len po našom schválení a podľa sadzieb prenájmu uvedených vyššie (1).
c. Po začatí obdobia prenájmu alebo prehliadky nie je možné vrátiť peniaze. Ak nám bicykel(-y) vrátite pred skončením uvedeného obdobia, zmluva o prenájme alebo o zájazde sa automaticky ukončí bez zmeny platby vykonanej na začiatku obdobia prenájmu alebo zájazdu.
d. Po skončení prenájmu alebo cesty je potrebné bicykel(y) vrátiť do predajne Trixi Madrid (C/Jardines 12), kde bol(-i) vydaný(-é).
e. Ak bicykel (bicykle) nevrátite do času vrátenia uvedeného v potvrdení rezervácie, budeme vám naďalej účtovať nájomné, kým nám bicykel (bicykle) nevrátite. V prípade oneskoreného vrátenia budú naďalej platiť sadzby uvedené vyššie (1). Vyhradzujeme si tiež právo požadovať úhradu akýchkoľvek nákladov a/alebo škôd, ktoré nám vznikli v dôsledku oneskoreného vrátenia prenajatého(-ých) bicykla(-ov).
f. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek si v prípade oneskoreného vrátenia našich požičaných bicyklov vyhradzujeme právo vypovedať zmluvu o prenájme bez súdneho zásahu a okamžite požadovať späť náš(-e) bicykel(-e), nech sa nachádza(-ú) kdekoľvek a od kohokoľvek. Trixi Madrid si toto právo vyhradzuje aj v prípade, že nedodržíte niektorú z ďalších podmienok uvedených v tejto zmluve o prenájme.

13 Storno podmienky
V prípade zrušenia rezervácie prehliadky alebo prenájmu vám bude vrátený poplatok za prenájom alebo prehliadku vo výške 80%, ak k zrušeniu dôjde do týždňa pred začiatkom prenájmu alebo prehliadky. Ak k zrušeniu dôjde týždeň až 48 hodín pred začiatkom prenájmu alebo zájazdu, dostanete späť 50% z poplatku za prenájom alebo zájazd. V prípade dažďa alebo z iných dôvodov súvisiacich s počasím spoločnosť Trixi Madrid ponúkne náhradný termín prenájmu alebo prehliadky, alebo aktivity.

14. Správne používanie
a. Bicykel(-y) sa môže(-ú) používať len na určený účel. Klient uvedený v zmluve je zodpovedný za správne používanie všetkých bicyklov uvedených v zmluve a všetkých osôb, ktoré bicykel používajú.
b. Bicykel(y) nám musíte vrátiť v takom istom stave, v akom ste ho dostali.
c. O bicykel(-y) sa musíte starať tak, akoby bol(-i) váš vlastný. Musíte prijať všetky preventívne opatrenia proti poškodeniu, strate alebo krádeži.
e. Musia sa dodržiavať miestne predpisy týkajúce sa bicyklov, najmä pravidlá týkajúce sa parkovania bicyklov.

15. Poškodenie, strata a krádež
Preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu bicykla (bicyklov) alebo jeho (ich) častí, ako aj kľúčov, reťazí a zámkov od bicyklov a za akékoľvek prípadné škody súvisiace s používaním prenajatého bicykla (bicyklov). Zároveň súhlasíte s tým, že spoločnosti Trixi Madrid nahradíte náklady na opravu alebo výmenu bicykla(-ov) v takej výške, ktorú určíme podľa štandardných trhových cien. V každom prípade nesiete výhradnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vám, bicyklu a tretím osobám. Trixi Madrid nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia osôb alebo iné škody spôsobené používaním prenajatého bicykla (bicyklov).

16. Vyššia moc
Ak spoločnosť Trixi Madrid nemôže plniť svoje záväzky voči vám v dôsledku okolností, ktoré nemôže ovplyvniť, plnenie záväzkov sa pozastaví na dobu trvania vyššej moci. V tomto kontexte sa pod vyššou mocou rozumie akákoľvek okolnosť nezávislá od vôle spoločnosti Trixi Madrid, ktorá čiastočne alebo úplne bráni plneniu jej záväzkov voči vám alebo ktorá odôvodnene znemožňuje plnenie týchto záväzkov, bez ohľadu na to, či sa takáto okolnosť dala predvídať. Vyššia moc v každom prípade zahŕňa: núdzové situácie (vrátane extrémnych poveternostných podmienok, požiaru a úderu blesku), obmedzenia a/alebo zmenené pravidlá a nariadenia vlád alebo vládnych orgánov, (pracovný) štrajk, vojnu, nepokoje, výpadok elektrickej energie, nepredvídané zlyhanie počítačového hardvéru a iných zariadení.

17. Rozhodné právo / rozhodné právo
Tieto podmienky a všetky spory vyplývajúce z webovej lokality, zmlúv a služieb alebo s nimi súvisiace sa riadia a vykladajú v súlade so španielskymi zákonmi. Spory vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami podliehajú výlučnej právomoci španielskych súdov.