Domänen www.trixi.com. tillhör Trixi Madrid S.L. (nedan kallat "Trixi.com", "Trixi Madrid", "vi" och "oss"), med huvudkontor i Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Spanien och med skatteregistreringsnummer B-66272147.

Genom att välja att använda den här webbplatsen godkänner du att följa alla villkor för användning av webbplatsen (nedan kallade "villkor") som anges på den här sidan. Om du inte godkänner dessa villkor bör du avstå från att använda vår webbplats.

1. Tillträde till webbplatsen
Webbplatsen Trixi.com och alla andra elektroniska former av publikationer eller kommunikation från Trixi.com (nedan kallad "webbplatsen") är tillgängliga överallt i världen för alla som har tillgång till Internet. Tillgången är dock underkastad de villkor för användning av webbplatsen som beskrivs i följande villkor, samt alla lagar om varumärken och upphovsrätt och alla andra tillämpliga lagar och villkor. Om du använder denna webbplats innebär det att du accepterar alla villkor som beskrivs i detalj på denna webbplats utan några begränsningar eller undantag. Trixi.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Genom att använda webbplatsen efter genomförandet av sådana ändringar godkänner du alla ändringar av villkoren.

2. Ansvar
Det material som visas på webbplatsen tillhandahålls utan några garantier eller garantier, inklusive, men inte begränsat till kommersiella garantier och garantier som rör noggrannhet eller lämplighet för ett specifikt mål. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vårdslöshet eller bedräglig vilseledande representation. Med förbehåll för detta, Trixi.com inte vara ansvarig, i avtal, skadestånd (inklusive, men inte begränsat till, vårdslöshet), för avtal eller andra framställningar (andra än bedrägliga eller vårdslösa felaktiga framställningar) eller på annat sätt på grund av eller i samband med dessa villkor, för någon direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som du ådragit dig i samband med webbplatsen eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultaten av användningen av webbplatsen, webbplatser som är länkade till den och material som publicerats på den, eller som är resultatet av någon åtgärd som vidtagits som svar på eller som en konsekvens av tillgänglig information om de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Vi är inte heller ansvariga för ekonomiska förluster (inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, data, vinster, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar), förlust av goodwill eller rykte, särskilda eller indirekta förluster eller andra förluster eller skador av något slag, oavsett hur de uppstår och oavsett om de orsakas av skadeståndsskyldighet (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller annat, även om de är förutsägbara och uppkommer för dig som en följd av eller i samband med dessa villkor.

3. Webbplatser från tredje part
Trixi.com kontrollerar eller övervakar inte tredje parters webbplatser som du kan få tillgång till via länkar på vår webbplats. Trixi.com tar inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser. Länkarna till dessa webbplatser tillhandahålls endast för din information. Förekomsten av dessa länkar innebär inte att Trixi.com på något sätt stöder innehållet på dessa webbplatser eller tar ansvar för det eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av att du använder dem. Om du bestämmer dig för att besöka tredje parts webbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det helt på egen risk.

4. Immateriella rättigheter
Trixi.com är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats, inklusive alla varumärken, och till det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna. Du får inte använda någon del av materialet på webbplatsen för kommersiella ändamål utan att ha fått en licens för detta från oss eller från våra licensgivare. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av webbplatsen i strid med dessa villkor kommer din rätt att använda webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste, enligt vårt val, återlämna eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

5. Tillstånd att använda
Du får öppna och använda, reproducera och dela med dig av alla dokument som finns på webbplatsen, förutsatt att: (i) du inte på något sätt ändrar papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner, (ii) du inte får använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från den medföljande texten, (iii) du inte hänvisar till material utanför dess sammanhang, (iv) du alltid bekräftar vår (och eventuella identifierade bidragsgivares) status som upphovsmän till material på webbplatsen genom att behålla och visa Copyright by Trixi.com på det materialet. Vidare godkänner du Trixi.com:s rätt att när som helst återkalla tillståndet att använda det material som finns på webbplatsen, varefter du ska avstå från att använda webbplatsens innehåll på något sätt. Detta tillstånd omfattar inte samtycke till att kopiera grafiskt material, bilden eller layouten på webbplatsen. Du är ansvarig för alla risker som rör riktigheten och lämplig användning av den information som finns på webbplatsen.

6. Ändringar på webbplatsen
Trixi.com förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra webbplatsen, den information som finns på webbplatsen, programvara, dokument, publikationer, priser och tekniska villkor, erbjudna tjänster och annan information och material på webbplatsen. Om det behövs kan vi stänga av tillgången till webbplatsen eller stänga den på obestämd tid. Allt material på webbplatsen kan vara inaktuellt vid varje tidpunkt och vi har ingen skyldighet att uppdatera materialet.

7. Missbruk av webbplatsen
Du får inte missbruka webbplatsen för olagliga eller förbjudna syften enligt dessa villkor. Du får inte införa virus, trojaner, datormaskar, logiska bomber eller andra skadliga eller tekniskt skadliga koder. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, den server på vilken webbplatsen lagras eller någon server, dator, nätverk eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte angripa vår webbplats genom till exempel, men inte begränsat till, en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Om du bryter mot denna bestämmelse kan du begå ett brott. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart. Trixi.com ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en överbelastningsattack (distribuerad eller inte), virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av användning av webbplatsen eller nedladdning av material som publicerats på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.

8. Cykeluthyrning och turpris
Priset för cykeluthyrning/tur bestäms av de priser som anges på Madrid Trixis webbplats (www.trixi.com)vid bokningstillfället, eller som senare anges i en offert eller i din bokningsbekräftelse. Priserna är giltiga i 30 dagar efter det datum som anges i offerten eller i bokningsbekräftelsen.

9. Bokning av
Din onlinebokning anses bekräftad när du får en bokningsbekräftelse per e-post från Trixi Madrid o Paypal.

10. Betalning
a. Priset för cykeluthyrning och utflykt samt alla andra förfallna belopp i samband med hyresavtalet måste betalas innan cykeln/cyklarna överlämnas till dig. Om du bestämmer dig för att hyra cykeln/cyklarna för en längre period än vad du betalat för, meddela oss detta före hyrestidens slut. Samma priser som anges på webbplatsen kommer att gälla och betalningen kommer att regleras när du lämnar tillbaka den hyrda cykeln/cyklarna.
b. Om du av någon anledning inte kan använda cykeln/cyklarna som du har hyrt eller turen som du har bokat, kan Trixi Madrid inte hållas ansvarig för eventuella kostnader eller skador som uppstår till följd av detta.
c. I fallet 3b förblir du skyldig att betala hela hyrpriset eller priset för turen och alla andra belopp som anges i fakturan, såvida du inte kan bevisa att det faktum att du inte kunde använda cykeln eller åka på turen berodde på ett fel som fanns redan i början av hyres- eller turnéperioden.

11. Insättning
Innan du tar emot hyrcykeln/cyklarna måste du lämna en deposition på 150 €/cykel (300 € om du hyr en elcykel) som betalas kontant eller med kreditkort. Depositionen återbetalas när du lämnar tillbaka cykeln/cyklarna i gott skick.

12. Period
a. Hyresperioden eller turnéperioden är de perioder som anges i bokningsbekräftelsen.
b. Förlängning av hyresperioden är möjlig endast efter godkännande av oss och enligt de hyreskostnader som anges ovan (1).
c. Ingen återbetalning är möjlig efter det att hyresperioden eller turnéperioden har börjat. Om du återlämnar cykeln/cyklarna till oss före utgången av nämnda period, kommer hyres- eller turneavtalet automatiskt att sägas upp, utan att den betalning som gjordes vid hyres- eller turneperiodens början ändras.
d. I slutet av din hyres- eller reseperiod måste cykeln/cyklarna återlämnas till Trixi Madrid-butiken (C/Jardines 12) där den/det utfärdades.
e. Om cykeln/cyklarna inte återlämnas vid den återlämningstid som anges i bokningsbekräftelsen kommer vi att fortsätta att debitera dig hyra tills cykeln/cyklarna återlämnas till oss. I händelse av sen återlämning fortsätter de priser som anges ovan (1) att gälla. Vi förbehåller oss också rätten att kräva betalning för eventuella kostnader och/eller skador som vi drabbats av på grund av sen återlämning av våra hyrcyklar.
f. Trots vad som sägs i föregående stycke förbehåller vi oss rätten att i händelse av försenad återlämning av våra hyrcyklar upplösa hyresavtalet utan rättslig inblandning och omedelbart kräva tillbaka vår cykel/cyklar var den/dem än befinner sig och från vem som än har den/dem. Trixi Madrid förbehåller sig också denna rätt om du inte uppfyller något av de andra villkoren i detta hyresavtal.

13 Avbokningspolicy
Om du avbokar en tur- eller hyresbokning får du tillbaka 80% av hyres- eller turavgiften om avbokningen sker upp till en vecka före hyres- eller turperiodens början. Om avbokningen sker en vecka till 48 timmar före hyres- eller turnéperiodens början får du 50% av hyres- eller turnéavgiften tillbaka. Vid regn eller andra väderrelaterade orsaker kommer Trixi Madrid att erbjuda en alternativ hyres- eller turperiod eller aktivitet.

14. Korrekt användning
a. Cykeln/cyklarna får endast användas för sitt avsedda ändamål. Den kund som anges i kontraktet är ansvarig för att alla cyklar som anges i kontraktet och alla personer som använder cykeln används på rätt sätt.
b. Cykeln/cyklarna måste återlämnas till oss i samma rena skick som du fick den/dem.
c. Du måste ta väl hand om cykeln/cyklarna, som om den/dem vore din egen. Du måste vidta alla försiktighetsåtgärder mot skador, förlust eller stöld.
e. De lokala cykelföreskrifterna måste följas, särskilt reglerna för parkering av cyklar.

15. Skador, förluster och stöld
Du tar på dig det fulla ansvaret för eventuella skador på eller förlust av cykeln/cyklarna eller delar av den/dem, samt cykelnycklar, kedjor och lås, och för eventuella skador i samband med användningen av den hyrda cykeln/cyklarna. Du samtycker också till att ersätta Trixi Madrid för kostnaden för reparation eller utbyte av cykeln/cyklarna med ett belopp som fastställs av oss enligt gängse marknadspriser. Under alla omständigheter är du ensam ansvarig för eventuella skador på dig själv, cykeln och tredje part. Trixi Madrid tar inget ansvar för personskador eller andra skador som orsakas av användningen av den/de hyrda cykeln/cyklarna.

16. Force majeure
Om Trixi Madrid inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot dig på grund av omständigheter utanför dess kontroll kommer skyldigheterna att skjutas upp under den tid som force majeure råder. Med force majeure avses i detta sammanhang varje omständighet som är oberoende av Trixi Madrids vilja och som helt eller delvis förhindrar att Trixi Madrid fullgör sina skyldigheter gentemot dig eller som rimligen gör det omöjligt att fullgöra dessa skyldigheter, oavsett om en sådan omständighet kunde ha förutsetts. Force majeure omfattar under alla omständigheter: nödsituationer (inklusive extrema väderförhållanden, eldsvådor och blixtnedslag), restriktioner och/eller ändrade regler och bestämmelser från regeringar eller statliga myndigheter, (arbets)strejk, krig, upplopp, strömavbrott, oförutsedda fel på datorutrustning och andra anläggningar.

17. Tillämplig lag/tillämplig lag
Dessa villkor och alla tvister som följer av eller är relaterade till webbplatsen, kontrakt och tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Spaniens lagar. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion i spanska domstolar.