Dziedzina www.trixi.com. jest własnością firmy Trixi Madrid S.L. (zwanej dalej "Trixi.com", "Trixi Madrid", "My" i "Nas"), z siedzibą w Calle Jardines, 12, 28013 Madryt, Hiszpania i numerem identyfikacji podatkowej B- 66272147.

Decydując się na korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich Warunków korzystania z witryny (zwanych dalej "Warunkami") określonych na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

1. Wejście na stronę internetową
Witryna Trixi.com i wszelkie inne elektroniczne formy publikacji lub komunikacji z Trixi.com (zwane dalej "Witryną") są dostępne w każdym miejscu na świecie dla każdego, kto ma dostęp do Internetu. Jednakże, dostęp podlega warunkom korzystania z Witryny, jak wyszczególniono w poniższych Warunkach, jak również wszelkim prawom dotyczącym marek i praw autorskich oraz wszelkim innym obowiązującym prawom i warunkom. Jeśli korzystasz z tej Witryny, oznacza to, że akceptujesz wszystkie Warunki wyszczególnione na tej Witrynie bez żadnych ograniczeń lub wyjątków. Trixi.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Korzystając z Witryny po wprowadzeniu takich modyfikacji, zgadzasz się zaakceptować wszelkie modyfikacje Warunków.

2. Odpowiedzialność
Materiały wyświetlane na Stronie internetowej są dostarczane bez żadnych gwarancji i zapewnień, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancji handlowych i gwarancji związanych z dokładnością lub przydatnością do określonego celu. Nic w niniejszych Warunkach nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub fałszywym wprowadzeniem w błąd. Z zastrzeżeniem powyższego, Trixi.com nie ponosi odpowiedzialności, w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania), umowy przedwstępnej lub innych oświadczeń (innych niż oszukańcze lub niedbałe wprowadzenie w błąd) lub w inny sposób z lub w związku z niniejszymi Warunkami za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z Witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Witryny, wszelkich stron internetowych powiązanych z nią i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych lub wynikających z jakichkolwiek działań podjętych w odpowiedzi lub w konsekwencji dostępnych informacji związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Witryny. Nie ponosimy również odpowiedzialności za straty ekonomiczne (w tym bez ograniczeń utratę przychodów, danych, zysków, kontraktów, działalności gospodarczej lub przewidywanych oszczędności); lub utratę dobrej woli lub reputacji; lub straty specjalne lub pośrednie; lub wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, jak powstają i czy są spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można było przewidzieć, że zostaną poniesione lub poniesione przez użytkownika w wyniku lub w związku z niniejszymi Warunkami.

3. Strony internetowe osób trzecich
Trixi.com nie kontroluje ani nie nadzoruje stron internetowych osób trzecich, do których możesz uzyskać dostęp poprzez linki na naszej Witrynie. Trixi.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Linki do tych witryn są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Pojawienie się tych linków nie oznacza, że Trixi.com w jakikolwiek sposób popiera treść tych witryn lub przyjmuje za nie odpowiedzialność lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić strony internetowe osób trzecich, które są powiązane z tą Witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

4. Prawa własności intelektualnej
Trixi.com jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej Witrynie, w tym wszelkich znaków towarowych i materiałów na niej opublikowanych. Prace te są chronione przez prawa autorskie i traktaty na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Nie wolno ci wykorzystywać żadnej części materiałów zamieszczonych w Witrynie do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków, Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według Naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zrobiłeś.

5. Pozwolenie na użytkowanie
Możesz otworzyć i używać, reprodukować i udostępniać dowolny dokument dostępny na Stronie, pod warunkiem, że: (i) nie będziesz w żaden sposób modyfikował papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś; (ii) nie wolno Ci wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu; (iii) nie będziesz odwoływał się do materiałów poza ich kontekstem; (iv) zawsze będziesz uznawał Nasz status (oraz status zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów materiałów na Witrynie poprzez zachowanie i umieszczenie na tych materiałach oznaczenia Copyright by Trixi.com. Ponadto wyrażasz zgodę na prawo Trixi.com do wycofania w dowolnym momencie pozwolenia na korzystanie z materiałów dostępnych na Witrynie, po czym powstrzymasz się od wykorzystywania zawartości Witryny w jakikolwiek sposób. Zezwolenie to nie obejmuje zgody na kopiowanie materiałów graficznych, wizerunku lub układu Witryny. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z dokładnością i właściwym wykorzystaniem informacji dostępnych na Stronie.

6. Zmiany w Serwisie
Trixi.com zastrzega sobie prawo do zmiany Witryny, informacji dostępnych na Witrynie, oprogramowania, dokumentów, publikacji, cen i warunków technicznych, oferowanych usług oraz wszelkich innych informacji i materiałów na Witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do Serwisu lub zamknąć go na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na Stronie mogą być w danym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

7. Niewłaściwe korzystanie z Serwisu
Użytkownik nie będzie wykorzystywał strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki. Nie wolno wprowadzać wirusów, trojanów, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych kodów. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony, serwera, na którym Strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera, sieci lub bazy danych podłączonych do Strony. Nie wolno Ci atakować naszej strony poprzez, na przykład, ale nie tylko, atak typu denial-of-service lub rozproszony atak typu denial-of-service. Naruszając to postanowienie, możesz popełnić przestępstwo. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast ustanie. Trixi.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak typu denial-of-service (rozpowszechniony lub nie), wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały własnościowe w wyniku korzystania z Witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na jakiejkolwiek stronie z nią związanej.

8. Wypożyczalnia rowerów i cena wycieczki
Cena wypożyczenia/wycieczki rowerowej jest ustalana na podstawie cen podanych na stronie internetowej Madrid Trixi (www.trixi.com) w momencie dokonywania rezerwacji, lub w późniejszym terminie, zgodnie z wyceną lub potwierdzeniem rezerwacji. Ceny są ważne przez okres 30 dni od daty podanej w wycenie lub na potwierdzeniu rezerwacji.

9. Rezerwacja
Twoja rezerwacja online będzie uważana za potwierdzoną, gdy otrzymasz potwierdzenie rezerwacji e-mailem od Trixi Madrid o Paypal.

10. Płatność
a. Cena wypożyczenia roweru i wycieczki oraz wszelkie inne należności wynikające z umowy wypożyczenia muszą zostać zapłacone przed przekazaniem roweru/ów. Jeśli zdecydujesz się wypożyczyć rower(y) na dłuższy okres niż zapłaciłeś, po prostu poinformuj nas o tym przed końcem okresu wypożyczenia. W takim przypadku obowiązują takie same ceny, jak podane na stronie internetowej, a płatność zostanie uregulowana przy zwrocie wypożyczonego roweru (rowerów).
b. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziesz mógł skorzystać z wypożyczonego roweru lub zarezerwowanej wycieczki, Trixi Madrid nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydatki lub szkody z tego wynikające.
c. W przypadku 3b Klient jest nadal zobowiązany do zapłaty pełnej ceny wypożyczenia lub wycieczki oraz wszelkich innych kwot wymienionych na fakturze, chyba że udowodni, że niemożność korzystania z roweru lub odbycia wycieczki była konsekwencją wady, która istniała już na początku okresu wypożyczenia lub wycieczki.

11. Depozyt
Przed otrzymaniem wypożyczonego roweru(ów) należy zostawić depozyt w wysokości 150€ /rower (300€ w przypadku wypożyczenia roweru elektrycznego), który należy wpłacić gotówką lub kartą kredytową. Kaucja zostanie Państwu zwrócona po oddaniu roweru(ów) w dobrym stanie.

12. Okres
a. Okres wynajmu lub okres zwiedzania to okresy podane w potwierdzeniu rezerwacji.
b. Przedłużenie okresu wynajmu jest możliwe tylko po uzyskaniu naszej zgody i według stawek wynajmu jak podano powyżej (1).
c. Zwrot pieniędzy po rozpoczęciu okresu wypożyczenia lub wycieczki nie jest możliwy. Jeżeli zwrócą nam Państwo rower(y) przed upływem wspomnianego okresu, umowa wypożyczenia lub umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie automatycznie rozwiązana, bez zmiany płatności dokonanej na początku okresu wypożyczenia lub imprezy turystycznej.
d. Po zakończeniu okresu wypożyczenia lub wycieczki, rower(y) musi(muszą) być zwrócony(e) do sklepu Trixi Madrid (C/Jardines 12), skąd został wydany/wydane.
e. Jeżeli rower(y) nie zostanie(ą) zwrócony(e) w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji, będziemy naliczać opłatę za wynajem do momentu zwrotu roweru(ów). W przypadku opóźnionego zwrotu nadal obowiązują stawki podane powyżej (1). Zastrzegamy sobie również prawo do żądania zapłaty za wszelkie koszty i/lub szkody poniesione przez nas z powodu opóźnionego zwrotu wypożyczonego roweru (rowerów).
f. Niezależnie od poprzedniego ustępu, w przypadku opóźnionego zwrotu wypożyczonych rowerów, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy wypożyczenia bez interwencji sądowej i natychmiastowego żądania zwrotu naszego roweru (rowerów), gdziekolwiek on (one) jest i od kogokolwiek, kto nim (nimi) dysponuje. Trixi Madrid posiada to prawo również w przypadku, gdy nie przestrzegasz któregokolwiek z pozostałych warunków określonych w niniejszej umowie wypożyczenia.

13 Polityka anulowania
W przypadku anulowania rezerwacji wycieczki lub wynajmu, otrzymają Państwo zwrot 80% opłaty za wynajem lub wycieczkę, jeśli anulowanie nastąpi do tygodnia przed rozpoczęciem wynajmu lub wycieczki. Jeśli rezygnacja nastąpi na tydzień do 48 godzin przed rozpoczęciem okresu wynajmu lub zwiedzania, otrzymasz zwrot 50% opłaty za wynajem lub zwiedzanie. W przypadku deszczu lub innych przyczyn związanych z pogodą, Trixi Madrid zaproponuje alternatywny okres wynajmu lub zwiedzania, lub zajęcia.

14. Właściwe użytkowanie
a. Rower(y) może być używany wyłącznie zgodnie z jego/ich przeznaczeniem. Klient wymieniony w umowie jest odpowiedzialny za właściwe użytkowanie wszystkich rowerów wymienionych w umowie oraz wszystkich osób korzystających z roweru.
b. Rower (rowery) musi (muszą) zostać zwrócony (zwrócone) do nas w takim samym czystym stanie, w jakim go (je) otrzymaliście.
c. Musisz dbać o rower(y) jak o swój własny. Musisz podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec uszkodzeniu, utracie lub kradzieży.
e. Należy przestrzegać lokalnych przepisów rowerowych, w tym przede wszystkim przepisów dotyczących parkowania rowerów.

15. Uszkodzenia, straty i kradzieże
Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub utratę roweru(ów) lub jego części, jak również kluczy rowerowych, łańcuchów i zamków oraz za wszelkie ewentualne szkody związane z użytkowaniem wypożyczonego roweru(ów). Zgadzasz się również zrekompensować Trixi Madrid koszty naprawy lub wymiany roweru(ów) w kwocie, która zostanie przez nas określona zgodnie ze standardowymi cenami rynkowymi. W każdym przypadku ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone sobie, rowerowi i osobom trzecim. Trixi Madrid nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub inne szkody spowodowane użytkowaniem wypożyczonego roweru (rowerów).

16. Siła wyższa
Jeśli Trixi Madrid nie może wypełnić swoich zobowiązań wobec Państwa z powodu okoliczności, na które nie ma wpływu, zobowiązania te zostaną zawieszone na czas trwania siły wyższej. W tym kontekście, siła wyższa oznacza każdą okoliczność niezależną od woli Trixi Madrid, która częściowo lub całkowicie uniemożliwia wykonanie zobowiązań wobec Państwa lub która w sposób uzasadniony czyni wymóg wykonania takich zobowiązań niemożliwym, niezależnie od tego, czy taka okoliczność mogła być przewidziana. Siła wyższa obejmuje w każdym przypadku: sytuacje nadzwyczajne (w tym ekstremalne warunki pogodowe, pożar i uderzenie pioruna), ograniczenia i/lub zmienione zasady i przepisy przez rządy lub agencje rządowe, strajk (pracy), wojna, zamieszki, awaria zasilania, nieprzewidziana awaria sprzętu komputerowego i innych urządzeń.

17. Prawo właściwe / Prawo właściwe
Niniejsze Warunki i wszelkie spory wynikające z lub związane z Witryną, umowami i usługami podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. Spory wynikające w związku z niniejszymi Warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów hiszpańskich.