Domenas www.trixi.com. yra "Trixi Madrid S.L." (toliau - "Trixi.com", "Trixi Madrid", "Mes" ir "Mus"), kurios pagrindinė būstinė yra Calle Jardines, 12, 28013 Madridas, Ispanija, ir kurios juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas B- 66272147, nuosavybė.

Pasirinkdami naudotis šia svetaine, sutinkate laikytis visų šiame puslapyje išdėstytų svetainės naudojimo sąlygų (toliau - Sąlygos). Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, prašome nesinaudoti mūsų svetaine.

1. Prieiga prie svetainės
Trixi.com svetainė ir bet kokios kitos elektroninės Trixi.com leidinių ar pranešimų formos (toliau - Svetainė) yra prieinamos bet kurioje pasaulio vietoje bet kam, kas turi prieigą prie interneto. Tačiau prieiga suteikiama laikantis interneto svetainės naudojimo sąlygų, išsamiai aprašytų šiose sąlygose, taip pat visų su prekių ženklais ir autorių teisėmis susijusių įstatymų bei visų kitų taikomų įstatymų ir sąlygų. Jei naudojatės šia svetaine, tai reiškia, kad sutinkate su visomis šioje svetainėje išsamiai išdėstytomis sąlygomis be jokių apribojimų ar išimčių. Trixi.com pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šias Sąlygas. Naudodamiesi Svetaine po tokių pakeitimų įgyvendinimo, jūs sutinkate sutikti su visais Sąlygų pakeitimais.

2. Atsakomybė
Svetainėje pateikta medžiaga pateikiama be jokių garantijų ar laidavimų, įskaitant, bet neapsiribojant komercinėmis garantijomis ir laidavimais, susijusiais su tikslumu ar tinkamumu konkrečiam tikslui. Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą dėl aplaidumo ar apgaulingo klaidinimo. Atsižvelgiant į šias sąlygas, "Trixi".com nebus atsakinga pagal sutartį, deliktinę atsakomybę (įskaitant, bet neapsiribojant, aplaidumą), ikisutartinius ar kitokius pareiškimus (išskyrus apgaulingus ar aplaidžius klaidingus pareiškimus) ar kitaip iš šių Sąlygų ar dėl šių Sąlygų už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, kuriuos patirsite dėl Svetainės arba dėl Svetainės, bet kokių su ja susijusių svetainių ir bet kokios joje paskelbtos medžiagos naudojimo, nesugebėjimo ja naudotis ar naudojimo rezultatų, arba dėl bet kokių veiksmų, kurių imtasi atsakant į turimą informaciją, susijusią su Svetainėje teikiamomis paslaugomis, ar dėl jos. Mes taip pat neatsakome už ekonominius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, pajamų, duomenų, pelno, sutarčių, verslo ar numatomų santaupų praradimą), geros reputacijos ar reputacijos praradimą, specialiuosius ar netiesioginius nuostolius arba bet kokius kitus bet kokios rūšies nuostolius ar žalą, kad ir kaip jie atsirastų ir kad ir dėl kokių priežasčių, dėl delikto (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimo ar kitaip, net jei juos numanomai patyrėte ar patyrėte dėl šių Sąlygų ar dėl jų.

3. Trečiųjų šalių svetainės
Trixi.com nekontroliuoja ir neprižiūri trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias galite patekti per nuorodas mūsų svetainėje. Trixi.com neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių turinį. Nuorodos į šias svetaines pateikiamos tik jūsų informacijos tikslais. Šių nuorodų pateikimas nereiškia, kad Trixi.com kokiu nors būdu palaiko tokių svetainių turinį ar prisiima atsakomybę už jį arba už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl to, kad jomis naudojatės. Jei nuspręsite apsilankyti trečiųjų šalių interneto svetainėse, į kurias nukreipia šios svetainės nuorodos, tai darysite tik savo rizika.

4. Intelektinės nuosavybės teisės
Trixi.com yra visų intelektinės nuosavybės teisių į mūsų Svetainę, įskaitant bet kokius prekių ženklus, ir į joje paskelbtą medžiagą, savininkas arba licencijos turėtojas. Šiuos kūrinius saugo autorių teisių įstatymai ir sutartys visame pasaulyje. Visos šios teisės yra saugomos. Negalite naudoti jokios Svetainės medžiagos dalies komerciniais tikslais, negavę tam licencijos iš Mūsų arba iš Mūsų licencijos davėjų. Jei atsispausdinsite, nukopijuosite ar atsisiųsite bet kurią Svetainės dalį pažeisdami šias Sąlygas, jūsų teisė naudotis Svetaine iš karto nustos galioti, o jūs privalėsite, Mūsų pasirinkimu, grąžinti arba sunaikinti visas padarytas medžiagos kopijas.

5. Leidimas naudoti
Galite atidaryti ir naudoti, atgaminti ir bendrinti bet kurį Svetainėje esantį dokumentą, jei: (i) jokiais būdais nekeisite atspausdintos ar atsisiųstos medžiagos popierinių ar skaitmeninių kopijų; (ii) neturite naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų sekų ar bet kokios grafikos atskirai nuo pridedamo teksto; (iii) neturėsite nuorodų į medžiagą ne pagal jos kontekstą; (iv) visada pripažinsite mūsų (ir visų nurodytų autorių), kaip Svetainėje esančios medžiagos autorių, statusą, išlaikydami ir pavaizduodami Trixi.com autorių teises ant tos medžiagos. Be to, sutinkate su Trixi.com teise bet kuriuo metu atšaukti leidimą naudoti Svetainėje esančią medžiagą, po to susilaikysite nuo bet kokio Svetainės turinio naudojimo. Šis leidimas neapima sutikimo kopijuoti grafinę medžiagą, vaizdą ar Svetainės išdėstymą. Jūs atsakote už visą riziką, susijusią su Svetainėje esančios informacijos tikslumu ir tinkamu naudojimu.

6. Svetainės pakeitimai
Trixi.com pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti Svetainę, joje esančią informaciją, programinę įrangą, dokumentus, leidinius, kainas ir technines sąlygas, siūlomas paslaugas ir bet kokią kitą Svetainėje esančią informaciją bei medžiagą. Esant poreikiui, galime sustabdyti prieigą prie Svetainės arba uždaryti ją neribotam laikui. Bet kuri Svetainės medžiaga bet kuriuo metu gali būti pasenusi, ir mes nesame įsipareigoję jos atnaujinti.

7. Piktnaudžiavimas Svetaine
Nenaudosite Svetainės jokiam neteisėtam ar pagal šias sąlygas draudžiamam tikslui. Jūs neturite įvesti virusų, Trojos arklių, kompiuterinių kirminų, loginių bombų ar kitų kenkėjiškų ar technologiškai žalingų kodų. Negalite bandyti neteisėtai patekti į Svetainę, serverį, kuriame saugoma Svetainė, arba bet kokį serverį, kompiuterį, tinklą ar duomenų bazę, prijungtą prie Svetainės. Negalite atakuoti mūsų svetainės, pavyzdžiui, bet neapsiribodami, per atsisakymo aptarnauti ataką arba paskirstytąją atsisakymo aptarnauti ataką. Pažeisdami šią nuostatą galite įvykdyti nusikalstamą veiką. Apie bet kokį tokį pažeidimą pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su šiomis institucijomis atskleisdami joms jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis Svetaine bus nedelsiant panaikinta. Trixi.com neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl atsisakymo aptarnauti atakos (platinamos ar ne), virusų ar kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavybės teise priklausančią medžiagą dėl naudojimosi Svetaine ar bet kokios joje paskelbtos medžiagos atsisiuntimo arba bet kurioje su ja susijusioje svetainėje.

8. Dviračių nuoma ir ekskursijos kaina
Dviračių nuomos ir (arba) ekskursijos kaina nustatoma pagal įkainius, nurodytus "Madrid Trixi" interneto svetainėje (www.trixi.com) užsakymo metu, arba pagal vėlesnius įkainius, nurodytus pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime. Kainos galioja 30 dienų nuo citatoje arba užsakymo patvirtinime nurodytos datos.

9. Užsakymas
Jūsų internetinis užsakymas bus laikomas patvirtintu, kai iš "Trixi Madrid" gausite užsakymo patvirtinimą el. paštu o "Paypal".

10. Mokėjimas
a. Dviračių nuomos ir kelionės kaina bei visos kitos su nuomos sutartimi susijusios mokėtinos sumos turi būti sumokėtos prieš perduodant jums dviratį (-ius). Jei nuspręsite išsinuomoti dviratį (-ius) ilgesniam laikotarpiui, nei sumokėjote, tiesiog praneškite mums apie tai iki nuomos laikotarpio pabaigos. Bus taikomos tos pačios kainos, kaip nurodyta svetainėje, o apmokėjimas bus atliktas grąžinant išsinuomotą (-us) dviratį (-ius).
b. Jei dėl kokių nors priežasčių negalėsite pasinaudoti išsinuomotu (-ais) dviračiu (-iais) arba užsakyta ekskursija, "Trixi Madrid" neatsako už jokias dėl to patirtas išlaidas ar žalą.
c. 3b punkte nurodytu atveju privalote sumokėti visą nuomos ar kelionės kainą ir visas kitas sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas, nebent galite įrodyti, kad negalėjote naudotis dviračiu ar vykti į kelionę dėl gedimo, kuris buvo jau nuomos ar kelionės laikotarpio pradžioje.

11. Depozitas
Prieš gaudami išsinuomotą (-us) dviratį (-ius), turite palikti 150 € užstatą už dviratį (300 €, jei nuomojatės elektrinį dviratį), kuris turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais arba kredito kortele. Užstatas bus grąžintas grąžinus tvarkingą (-us) dviratį (-ius).

12. Laikotarpis
a. Nuomos laikotarpis arba kelionės laikotarpis yra laikotarpis, nurodytas užsakymo patvirtinime.
b. Pratęsti nuomos laikotarpį galima tik gavus mūsų sutikimą ir laikantis pirmiau minėtų nuomos tarifų (1).
c. Prasidėjus nuomos arba kelionės laikotarpiui, pinigų grąžinimas negalimas. Jei grąžinsite mums dviratį (-ius) nepasibaigus minėtam laikotarpiui, nuomos ar kelionės sutartis bus automatiškai nutraukta, nekeičiant nuomos ar kelionės laikotarpio pradžioje atlikto mokėjimo.
d. Pasibaigus nuomos ar kelionės laikotarpiui, dviratis (-iai) turi būti grąžintas (-i) į Trixi Madrid parduotuvę (C/Jardines 12), kurioje jis (jie) buvo išduotas (-i).
e. Jei dviratis (-iai) negrąžinamas (-i) iki užsakymo patvirtinime nurodyto grąžinimo laiko, nuomos mokestį skaičiuosime tol, kol dviratis (-iai) bus mums grąžintas (-i). Pavėluoto grąžinimo atveju toliau bus taikomi pirmiau minėti (1) įkainiai. Taip pat pasiliekame teisę reikalauti apmokėti bet kokias išlaidas ir (arba) nuostolius, kuriuos patyrėme dėl pavėluoto nuomojamo (-ų) dviračio (-ių) grąžinimo.
f. Nepaisant ankstesnės pastraipos, pavėluoto mūsų išsinuomotų dviračių grąžinimo atveju mes pasiliekame teisę nutraukti nuomos sutartį be teismo įsikišimo ir nedelsiant reikalauti grąžinti mūsų dviratį (-ius), kur jis (jie) bebūtų ir iš to, kas jį (juos) turi. Šią teisę "Trixi Madrid" taip pat turi ir tuo atveju, jei nesilaikote kitų šioje nuomos sutartyje nurodytų sąlygų.

13 Atšaukimo politika
Kelionės ar nuomos užsakymo atšaukimo atveju jums bus grąžinta 80% nuomos ar kelionės mokesčio, jei užsakymas atšaukiamas likus ne daugiau kaip savaitei iki nuomos ar kelionės laikotarpio pradžios. Jei užsakymas atšaukiamas likus nuo savaitės iki 48 valandų iki nuomos ar ekskursijos laikotarpio pradžios, grąžinama 50% nuomos ar ekskursijos mokesčio. Lyjant lietui ar dėl kitų su oro sąlygomis susijusių priežasčių "Trixi Madrid" pasiūlys kitą nuomos ar ekskursijos laikotarpį arba veiklą.

14. Tinkamas naudojimas
a. Dviratis (-iai) gali būti naudojamas (-i) tik pagal paskirtį. Sutartyje nurodytas klientas atsako už tinkamą visų sutartyje nurodytų dviračių ir visų jais besinaudojančių asmenų naudojimą.
b. Dviratis (-iai) turi būti grąžintas (-i) tokios pat švarios būklės, kokios jį (juos) gavote.
c. Privalote puikiai prižiūrėti dviratį (-ius), tarsi jis (jie) būtų jūsų nuosavybė. Privalote imtis visų atsargumo priemonių, kad dviratis nebūtų sugadintas, prarastas ar pavogtas.
e. Būtina laikytis vietinių dviračių taisyklių, ypač taisyklių dėl dviračių statymo.

15. Žala, nuostoliai ir vagystės
Jūs prisiimate visą atsakomybę už bet kokią dviračio (-ių) ar jo (jų) dalių, taip pat dviračių raktų, grandinių ir spynų sugadinimą ar praradimą bei už bet kokią galimą žalą, susijusią su išnuomoto (-ų) dviračio (-ių) naudojimu. Jūs taip pat sutinkate kompensuoti Trixi Madrid dviračio (-ių) remonto ar pakeitimo išlaidas už tokią sumą, kurią nustatysime pagal standartines rinkos kainas. Bet kuriuo atveju jūs esate vienintelis atsakingas už galimą žalą sau, dviračiui ir tretiesiems asmenims. Trixi Madrid neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius kūno sužalojimus ar kitą žalą, padarytą naudojant išsinuomotą (-us) dviratį (-ius).

16. Force majeur
Jei "Trixi Madrid" negali įvykdyti savo įsipareigojimų jums dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, įsipareigojimų vykdymas bus sustabdytas force majeure aplinkybių laikotarpiu. Šiame kontekste force majeure reiškia bet kokias nuo Trixi Madrid valios nepriklausančias aplinkybes, kurios iš dalies arba visiškai trukdo vykdyti įsipareigojimus jums arba dėl kurių pagrįstai tampa neįmanoma įvykdyti tokių įsipareigojimų, nepaisant to, ar tokią aplinkybę buvo galima numatyti. Force majeure bet kuriuo atveju apima: ekstremalias situacijas (įskaitant ekstremalias oro sąlygas, gaisrą ir žaibo smūgį), vyriausybių ar vyriausybinių agentūrų taikomus apribojimus ir (arba) pakeistas taisykles ir reglamentus, (darbo) streiką, karą, riaušes, elektros energijos tiekimo sutrikimus, nenumatytus kompiuterinės įrangos ir kitų įrenginių gedimus.

17. Taikytina teisė / taikytina teisė
Šioms Sąlygoms ir visiems ginčams, kylantiems dėl Svetainės, sutarčių ir paslaugų arba su jomis susijusiems, taikomi Ispanijos įstatymai ir jos aiškinamos pagal šiuos įstatymus. Ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų, priklauso išimtinei Ispanijos teismų jurisdikcijai.