Doména www.trixi.com. je majetkem společnosti Trixi Madrid S.L. (dále jen "Trixi.com", "Trixi Madrid", "My" a "Nás"), se sídlem Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Španělsko a daňovým identifikačním číslem společnosti B- 66272147.

Rozhodnete-li se používat tyto webové stránky, souhlasíte s dodržováním všech podmínek používání webových stránek (dále jen "podmínky") uvedených na této stránce. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našich webových stránek.

1. Přístup na webové stránky
Webové stránky Trixi.com a jakékoli jiné elektronické formy publikace nebo komunikace od Trixi.com (dále jen "webové stránky") jsou přístupné kdekoli na světě pro každého, kdo má přístup k internetu. Přístup však podléhá podmínkám používání webových stránek, které jsou podrobně popsány v těchto podmínkách, a také všem zákonům týkajícím se značek a autorských práv a všem dalším platným zákonům a podmínkám. Používáte-li tyto webové stránky, znamená to, že přijímáte všechny podmínky, jak jsou podrobně popsány na těchto webových stránkách, bez jakýchkoli omezení nebo výjimek. Společnost Trixi.com si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit podle vlastního uvážení. Používáním Webové stránky po provedení takových změn souhlasíte s tím, že přijímáte jakoukoli změnu Podmínek.

2. Odpovědnost
Materiál zobrazený na webových stránkách je poskytován bez jakýchkoli záruk nebo záruk, mimo jiné včetně obchodních záruk a záruk týkajících se přesnosti nebo vhodnosti pro konkrétní cíl. Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí nebo podvodným uvedením v omyl. S výhradou těchto podmínek společnost Trixi.com nenese smluvní, deliktní (mimo jiné včetně nedbalosti), předsmluvní nebo jinou odpovědnost (kromě podvodných nebo nedbalostních zkreslení) ani jinou odpovědnost z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vám vznikne v souvislosti s Webovými stránkami nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo výsledky používání Webových stránek, jakýchkoli webových stránek, na které jsou odkazy, a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných, nebo v důsledku jakéhokoli jednání podniknutého v reakci na dostupné informace týkající se služeb poskytovaných prostřednictvím Webových stránek nebo v důsledku těchto informací. Nebudeme rovněž odpovídat za ekonomické ztráty (včetně, ale ne výlučně, ztráty příjmů, dat, zisků, smluv, obchodů nebo očekávaných úspor); nebo ztrátu dobrého jména nebo pověsti; nebo zvláštní či nepřímé ztráty; nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať už vznikla jakýmkoli způsobem a byla způsobena deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i když jste ji předvídatelně utrpěli nebo vám vznikla v důsledku těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi.

3. Webové stránky třetích stran
Trixi.com nekontroluje ani nedohlíží na webové stránky třetích stran, na které můžete získat přístup prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Trixi.com nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek. Odkazy na tyto webové stránky jsou uvedeny pouze pro vaši informaci. Zobrazení těchto odkazů neznamená, že společnost Trixi.com jakýmkoli způsobem podporuje obsah těchto webových stránek nebo za něj přebírá odpovědnost či za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout jejich používáním. Pokud se rozhodnete navštívit webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami, činíte tak zcela na vlastní nebezpečí.

4. Práva duševního vlastnictví
Společnost Trixi.com je vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví k našim webovým stránkám, včetně ochranných známek, a k materiálům na nich zveřejněným. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami na celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Nesmíte používat žádnou část materiálů na Webových stránkách ke komerčním účelům, aniž byste k tomu získali licenci od nás nebo od našich poskytovatelů licence. Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část Webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami, vaše právo používat Webové stránky okamžitě zanikne a vy musíte podle Naší volby vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

5. Povolení k použití
Můžete otevřít a používat, reprodukovat a sdílet jakýkoli dokument dostupný na Webových stránkách za předpokladu, že: (i) nebudete žádným způsobem upravovat papírové ani digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli; (ii) nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu; (iii) nebudete odkazovat na materiál mimo jeho kontext; (iv) vždy budete uznávat náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálu na Webových stránkách tím, že zachováte a zobrazíte autorská práva společnosti Trixi.com na tomto materiálu. Dále souhlasíte s právem společnosti Trixi.com kdykoli odvolat povolení k používání materiálů dostupných na Webových stránkách, načež se zdržíte jakéhokoli používání obsahu Webových stránek. Toto povolení nezahrnuje souhlas s kopírováním grafických materiálů, obrázků nebo rozvržení Webových stránek. Nesete odpovědnost za veškerá rizika týkající se přesnosti a vhodného použití informací dostupných na Webových stránkách.

6. Změny na webových stránkách
Trixi.com si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit Webové stránky, informace dostupné na Webových stránkách, software, dokumenty, publikace, ceny a technické podmínky, nabízené služby a jakékoli další informace a materiály na Webových stránkách. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup na Webové stránky nebo je uzavřít na dobu neurčitou. Veškeré materiály na Webových stránkách mohou být v daném okamžiku zastaralé a my nejsme povinni tyto materiály aktualizovat.

7. Zneužití webových stránek
Webové stránky nebudete zneužívat k žádnému nezákonnému nebo zakázanému cíli podle těchto podmínek. Nesmíte na web zavádět viry, trojské koně, počítačové červy, logické bomby ani jiné škodlivé nebo technologicky škodlivé kódy. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou Webové stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači, síti nebo databázi připojené k Webovým stránkám. Nesmíte napadnout naše stránky například, ale nikoli výhradně, prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného útoku typu odepření služby. Porušením tohoto ustanovení se můžete dopustit trestného činu. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat Webové stránky okamžitě zanikne. Společnost Trixi.com nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené útokem typu "denial-of-service" (ať už distribuovaným nebo ne), viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku používání Webových stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na nich nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které odkazují.

8. Cena za pronájem kola a prohlídku
Cena za pronájem kola/výlet se řídí cenami uvedenými na webových stránkách Madrid Trixi (www.trixi.com) v době rezervace nebo následně uvedenými v cenové nabídce nebo v potvrzení rezervace. Ceny jsou platné po dobu 30 dnů od data uvedeného v cenové nabídce nebo v potvrzení rezervace.

9. Rezervace
Vaše online rezervace bude považována za potvrzenou, jakmile obdržíte potvrzení rezervace e-mailem od Trixi Madrid o Paypal.

10. Platba
a. Cena za pronájem kola a prohlídku a další dlužné částky týkající se smlouvy o pronájmu musí být uhrazeny před předáním kola (kol). Pokud se rozhodnete pronajmout si kolo (kola) na delší dobu, než jste zaplatili, stačí nás o tom informovat do konce doby pronájmu. Budou platit stejné ceny, jaké jsou uvedeny na webových stránkách, a platba bude uhrazena při vrácení zapůjčeného kola (kol).
b. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete použít pronajaté kolo (kola) nebo rezervovanou prohlídku, společnost Trixi Madrid nenese odpovědnost za jakékoli náklady nebo škody, které z toho vzniknou.
c. V případě bodu 3b jste povinni uhradit celou cenu pronájmu nebo zájezdu a všechny další částky uvedené na faktuře, pokud neprokážete, že jste nemohli kolo používat nebo jet na zájezd v důsledku závady, která se vyskytovala již na začátku pronájmu nebo zájezdu.

11. Vklad
Před obdržením zapůjčeného kola (kol) je třeba složit zálohu ve výši 150 € / kolo (300 € v případě zapůjčení elektrokola), která se platí v hotovosti nebo kreditní kartou. Záloha vám bude vrácena po vrácení kola (kol) v pořádku.

12. Období
a. Doba pronájmu nebo doba prohlídky je doba uvedená v potvrzení rezervace.
b. Prodloužení doby pronájmu je možné pouze po našem schválení a podle výše uvedených sazeb pronájmu (1).
c. Po začátku doby pronájmu nebo prohlídky není možné vrátit peníze. Pokud nám kolo (kola) vrátíte před koncem uvedeného období, smlouva o pronájmu nebo o zájezdu bude automaticky ukončena, aniž by se změnila platba provedená na začátku období pronájmu nebo zájezdu.
d. Po skončení pronájmu nebo zájezdu musí být kolo (kola) vráceno (vrácena) do prodejny Trixi Madrid (C/Jardines 12), kde bylo (byla) vydáno (vydána).
e. Pokud kolo (kola) nebude (nebudou) vráceno (vrácena) v době uvedené v potvrzení rezervace, budeme vám účtovat nájemné, dokud nám kolo (kola) nebude (nebudou) vráceno (vrácena). V případě pozdního vrácení budou nadále platit sazby uvedené výše (1). Vyhrazujeme si rovněž právo požadovat úhradu jakýchkoli nákladů a/nebo škod, které nám vzniknou v důsledku pozdního vrácení vypůjčeného kola (kol).
f. Bez ohledu na předchozí odstavec si v případě pozdního vrácení našich vypůjčených kol vyhrazujeme právo vypovědět nájemní smlouvu bez soudního zásahu a okamžitě požadovat zpět naše kolo (kola), ať už se nachází kdekoli a u kohokoli. Trixi Madrid si toto právo vyhrazuje také v případě, že nedodržíte některou z dalších podmínek uvedených v této smlouvě o pronájmu.

13 Storno podmínky
V případě zrušení rezervace prohlídky nebo pronájmu obdržíte zpět 80% z poplatku za pronájem nebo prohlídku, pokud ke zrušení dojde do týdne před začátkem pronájmu nebo prohlídky. Pokud ke zrušení dojde týden až 48 hodin před začátkem pronájmu nebo prohlídky, obdržíte zpět 50% z poplatku za pronájem nebo prohlídku. V případě deště nebo z jiných důvodů souvisejících s počasím nabídne Trixi Madrid náhradní termín pronájmu nebo prohlídky nebo aktivity.

14. Správné používání
a. Jízdní kolo (kola) lze používat pouze k účelu, ke kterému je určeno. Klient uvedený ve smlouvě odpovídá za řádné používání všech kol uvedených ve smlouvě a za všechny osoby, které kolo používají.
b. Kolo(a) nám musí být vráceno(a) ve stejném stavu, v jakém jste ho(je) obdrželi.
c. O jízdní kolo (kola) se musíte starat tak, jako by bylo vaše vlastní. Musíte učinit veškerá opatření proti poškození, ztrátě nebo krádeži.
e. Je třeba dodržovat místní předpisy o jízdních kolech, zejména pravidla týkající se parkování jízdních kol.

15. Poškození, ztráta a krádež
Přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu jízdního kola (kol) nebo jeho (jejich) částí, jakož i klíčů, řetězů a zámků a za jakékoli případné škody související s používáním zapůjčeného kola (kol). Souhlasíte také s tím, že společnosti Trixi Madrid uhradíte náklady na opravu nebo výměnu kola (kol) v takové výši, kterou stanovíme podle standardních tržních cen. V každém případě nesete výhradní odpovědnost za případné škody způsobené vám, jízdnímu kolu a třetím osobám. Trixi Madrid nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob nebo jiné škody způsobené používáním pronajatého kola (pronajatých kol).

16. Vyšší moc
Pokud společnost Trixi Madrid nemůže plnit své závazky vůči vám v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit, budou tyto závazky pozastaveny po dobu trvání vyšší moci. V této souvislosti se vyšší mocí rozumí jakákoli okolnost nezávislá na vůli společnosti Trixi Madrid, která částečně nebo zcela brání plnění jejích závazků vůči vám nebo která důvodně znemožňuje splnění těchto závazků, bez ohledu na to, zda bylo možné takovou okolnost předvídat. Vyšší moc v každém případě zahrnuje: mimořádné situace (včetně extrémních povětrnostních podmínek, požáru a úderu blesku), omezení a/nebo změněná pravidla a nařízení vlád nebo vládních orgánů, (pracovní) stávku, válku, nepokoje, výpadek proudu, nepředvídané selhání počítačového hardwaru a jiných zařízení.

17. Rozhodné právo / Rozhodné právo
Tyto podmínky a všechny spory vyplývající z těchto webových stránek, smluv a služeb nebo s nimi související se řídí španělským právem a vykládají se v souladu s ním. Spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají výlučné jurisdikci španělských soudů.